آسیب پذیری های DoS در محصولات Juniper و Cisco

آسیب‌پذیری‌های Cisco

چندین آسیب‌پذیری تازه کشف شده در محصولات Cisco امکان افزایش سطح دسترسی، اجرای دستورات دلخواه و حمله DoS را برای مهاجم فراهم می‌کنند. این آسیب پذیری‌ها شامل موارد زیر هستند:

شناسه آسیب‌پذیری و لینک اصلاحیه Cisco محصولات آسیب‌پذیر  شدت
CVE-2022-20695
 • 3504 Wireless Controller
 • 5520 Wireless Controller
 • 8540 Wireless Controller
 • Mobility Express
 • Virtual Wireless Controller (vWLC)

حیاتی

CVSS: 10/10

CVE-2022-20716
 • SD-WAN vBond Orchestrator Software
 • SD-WAN vEdge Cloud Routers
 • SD-WAN vEdge Routers
 • SD-WAN vManage Software
 • SD-WAN vSmart Controller Software

بالا

CVSS: 7.8/10

CVE-2022-20739
 • Cisco SD-WAN vManage Software

بالا

CVSS: 7.3/10

CVE-2022-20761
 • Cisco 1000 Series (در صورتی که نسخه آسیب‌پذیری از نرم افزار Cisco IOS را اجرا می‌کنند و integrated wireless access point را فعال کرده باشند)

بالا

CVSS: 7.4/10

CVE-2022-20622
 • Catalyst 9800 Embedded Wireless Controller for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches
 • IOS Software
 • IOS XE Software
 • IOS XR Software
 • Meraki products
 • NX-OS Software
 • Wireless LAN Controller (WLC) AireOS Software

بالا

CVSS: 8.6/10

CVE-2022-20678
 • 1000 Series Integrated Services Routers
 • 4000 Series Integrated Services Routers
 • ASR 1001-X Routers
 • ASR 1002-X Routers
 • Catalyst 8300 Series Routers
 • Catalyst 8500 Series Routers
 • Catalyst 8000V Edge Software
 • Cloud Services Router 1000V Series

بالا

CVSS: 8.6/10

CVE-2022-20681
 • Catalyst 9300 Series Switches
 • Catalyst 9400 Series Switches
 • Catalyst 9500 Series Switches
 • Catalyst 9800 Embedded Wireless Controllers for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches
 • Catalyst 9800 Series Wireless Controllers
 • Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud
 • Embedded Wireless Controllers on Catalyst Access Points

بالا

CVSS: 7.8/10

CVE-2022-20682
 • Catalyst 9800 Embedded Wireless Controllers for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches
 • Catalyst 9800 Series Wireless Controllers
 • Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud
 • Embedded Wireless Controllers on Catalyst Access Points

بالا

CVSS: 8.6/10

CVE-2022-20684
 • Catalyst 9800 Embedded Wireless Controllers for Catalyst 9300, 9400, and 9500 Series Switches
 • Catalyst 9800 Series Wireless Controllers
 • Catalyst 9800-CL Wireless Controllers for Cloud
 • Embedded Wireless Controllers on Catalyst Access Points

بالا

CVSS: 7.4/10

آسیب‌پذیری‌های Juniper

چندین آسیب‌پذیری در محصولات Juniper امکان حمله DoS و XSS را برای مهاجم فراهم می‌کنند. این آسیب پذیری‌ها شامل موارد زیر هستند:

شناسه آسیب‌پذیری و لینک اصلاحیه Juniper محصولات آسیب‌پذیر  شدت
CVE-2022-22189
 • Juniper Networks Contrail Service Orchestration 6.0.0 versions prior to 6.0.0 Patch v3 on On-premises installations

بالا

CVSS: 7.8/10

CVE-2022-22190
 • Juniper Networks Paragon Active Assurance version 3.1.0

بالا

CVSS: 7.4/10

CVE-2022-22194
 • Juniper Networks Junos OS Evolved all versions prior to 20.4R2-S3-EVO on PTX10003, PTX10004, and PTX10008

بالا

CVSS: 7.5/10

CVE-2022-22195  Juniper Networks Junos OS Evolved:

 • All versions prior to 20.4R3-S1-EVO
 • 21.1 versions prior to 21.1R3-EVO
 • 21.2 versions prior to 21.2R3-EVO
 • 21.3 versions prior to 21.3R2-EVO

بالا

CVSS: 7.5/10

CVE-2022-22197 Juniper Networks Junos OS

 • All versions prior to 17.3R3-S11;
 • 17.4 versions prior to 17.4R2-S13, 17.4R3-S4;
 • 18.3 versions prior to 18.3R3-S4;
 • 18.4 versions prior to 18.4R1-S8, 18.4R2-S8, 18.4R3-S6;
 • 19.1 versions prior to 19.1R3-S4;
 • 19.2 versions prior to 19.2R1-S6, 19.2R3-S2;
 • 19.3 versions prior to 19.3R2-S6, 19.3R3-S1;
 • 19.4 versions prior to 19.4R1-S4, 19.4R2-S4, 19.4R3;
 • 20.1 versions prior to 20.1R2;
 • 20.2 versions prior to 20.2R2;
 • 20.3 versions prior to 20.3R1-S2, 20.3R2.

Juniper Networks Junos OS Evolved

 • All versions prior to 20.1R3;
 • 20.2 versions prior to 20.2R3;
 • 20.3 versions prior to 20.3R2.

بالا

CVSS: 7.5/10

CVE-2022-22181 Juniper Networks Junos OS

 • All versions prior to 18.3R3-S5;
 • 18.4 versions prior to 18.4R3-S9;
 • 19.1 versions prior to 19.1R3-S6;
 • 19.2 versions prior to 19.2R3-S3;
 • 19.3 versions prior to 19.3R2-S6, 19.3R3-S3;
 • 19.4 versions prior to 19.4R3-S5;
 • 20.1 versions prior to 20.1R3-S4;
 • 20.2 versions prior to 20.2R3-S2;
 • 20.3 versions prior to 20.3R3;
 • 20.4 versions prior to 20.4R3;
 • 21.1 versions prior to 21.1R1-S1, 21.1R2.

بالا

CVSS: 8/10

CVE-2022-22182

Juniper Networks Junos OS

 • 12.3 versions prior to 12.3R12-S19;
 • 15.1 versions prior to 15.1R7-S10;
 • 18.3 versions prior to 18.3R3-S5;
 • 18.4 versions prior to 18.4R2-S10, 18.4R3-S9;
 • 19.1 versions prior to 19.1R2-S3, 19.1R3-S6;
 • 19.2 versions prior to 19.2R1-S8, 19.2R3-S3;
 • 19.3 versions prior to 19.3R2-S6, 19.3R3-S3;
 • 19.4 versions prior to 19.4R3-S5;
 • 20.1 versions prior to 20.1R3-S2;
 • 20.2 versions prior to 20.2R3-S2;
 • 20.3 versions prior to 20.3R3;
 • 20.4 versions prior to 20.4R2-S2, 20.4R3;
 • 21.1 versions prior to 21.1R1-S1, 21.1R2;
 • 21.2 versions prior to 21.2R1-S1, 21.2R2.

بالا

CVSS: 8.8/10

CVE-2022-22185

Juniper Networks Junos OS on SRX Series:

 • 18.3 versions prior to 18.3R3-S6;
 • 18.4 versions prior to 18.4R3-S10;
 • 19.1 versions prior to 19.1R3-S7;
 • 19.2 versions prior to 19.2R3-S4;
 • 19.3 versions prior to 19.3R3-S4;
 • 19.4 versions prior to 19.4R3-S6;
 • 20.1 versions prior to 20.1R3-S2;
 • 20.2 versions prior to 20.2R3-S3;
 • 20.3 versions prior to 20.3R3-S1;
 • 20.4 versions prior to 20.4R3;
 • 21.1 versions prior to 21.1R2-S1, 21.1R3;
 • 21.2 versions prior to 21.2R2.

بالا

CVSS: 7.5/10

CVE-2022-22186

Juniper Networks Junos OS on EX4650 Series:

 • All versions prior to 19.1R3-S8;
 • 19.2 versions prior to 19.2R3-S5;
 • 19.3 versions prior to 19.3R3-S5;
 • 19.4 versions prior to 19.4R3-S7;
 • 20.1 versions prior to 20.1R3-S3;
 • 20.2 versions prior to 20.2R3-S4;
 • 20.3 versions prior to 20.3R3-S3;
 • 20.4 versions prior to 20.4R3-S2;
 • 21.1 versions prior to 21.1R3-S1;
 • 21.2 versions prior to 21.2R3;
 • 21.3 versions prior to 21.3R2;
 • 21.4 versions prior to 21.4R2.

بالا

CVSS: 7.2/10